Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Göteborgs Villa och Husmåleri AB (nedan ”Göteborgs Husmåleri”, ”vi”), org.nr 559013-3699, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom företaget. Göteborgs Husmåleri bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt behandlingen ska ske.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud återfinns i slutet av denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bilder och ip-nummer. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Göteborgs Husmåleri behandlar olika personuppgifter och vilka de är beror på i vilken egenskap du kommit i kontakt med Göteborgs Husmåleri. Om du är kund eller leverantör till Göteborgs Husmåleri behandlar vi exempelvis namn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att tillhandahålla dig en offert efter förfrågan.

Hur och från vilka källor samlas uppgifterna in?

Göteborgs Husmåleri samlar in uppgifter om dig i samband med att du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär på hemsidan, ringer eller emailar oss. Förutom den information som du själv lämnar till oss kan vi även komma att samla information från en så kallad tredje part. Uppgifter som vi samlar in från tredje part är exempelvis kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag och adressuppgifter från offentliga register.

Vi samlar även in information om dig genom att använda cookies på våra hemsidor.

Vad använder vi uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att det finns stöd i gällande lagstiftning, en så kallad laglig grund. För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig, samt upprätta och- eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berättigade intressen hos Göteborgs Husmåleri och att ditt intresse av integritetsskydd inte väger tyngre (en så kallad intresseavvägning).

Nedan följer en sammanställning över de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med vilken laglig grund vi gör detta.

Ändamål

För att kunna utföra uppdraget hos dig som kund inom ramen för uppdragsavtalet.

Kategorier av personuppgifter

Fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, fakturainformation, fastighetsbeteckning (vid t.ex. ROT-avdrag).

Exempel på behandling

Framtagande och undertecknande av uppdragsavtal. Administration och utskick av faktura till kund för utfört uppdrag. Administration av ROT-avdrag.

Laglig grund: Fullgörande av avtal.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig som kund.

Ändamål

För att kunna lämna prisförslag/offert på våra tjänster enligt förfrågan.

Kategorier av personuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Exempel på behandling

Utskick av prisförslag till angiven adress eller e-postadress.

Laglig grund: Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig i förberedelserna för att ingå avtal med dig som kund.

Ändamål

Hantering av klientstödsärenden (kundservice).

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, fakturainformation.

Exempel på behandling

Kommunikation och korrespondens med kunder och potentiella kunder via telefon, e-post eller sociala medier. Svar på förfrågningar, handläggning av reklamationsärenden och tvister, rådgivning, teknisk support m.m.

Laglig grund: Fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund. Behandlingen är dessutom nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt och våra avtalsparters intresse av att upprätthålla en god kundservice.

Ändamål

Marknadsföring av Göteborgs Husmåleris tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-postadress, ip-nummer.

Exempel på behandling

Utskick av marknadsföring via e-post. Användning av cookies vid besök på vår webbsida för remarketing på andra webbsidor.

Laglig grund: Berättigat intresse

Göteborgs Husmåleris berättigade intresse av att kunna marknadsföra befintliga eller nya tjänster till dig och informera om nya händelser.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I vissa fall kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra juridiska personer.

Andra juridiska personer som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar dina personuppgifter med andra självständigt personuppgiftsansvariga, dvs företag eller myndigheter som själva beslutar om hur informationen som lämnas ut till dem ska behandlas. När personuppgifterna delas med andra självständigt personuppgiftsansvariga gäller alltså deras integritetspolicy och rutiner kring behandling. De självständigt personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är Statliga myndigheter, som t.ex. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt företag såsom en redovisningsfirma eller inkassobolag.

Personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig delar vi vissa av dina personuppgifter med företag som hjälper oss med bland annat marknadsföring och IT-lösningar. Dessa företag är personuppgiftsbiträden vilka vi tecknar avtal med för att säkerställa att de bara behandlar dina uppgifter enligt våra instruktioner och för det ändamål de samlades in.

Leverantörer i tredje land

Vi strävar alltid efter att behålla de personuppgifter vi behandlar inom EU/EES. Några av våra leverantörer kan dock ha sin verksamhet utanför detta område, i ett så kallat tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. De uppgifter vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster behandlas för olika ändamål, därför sparas de också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och hur våra rättsliga skyldigheter ser ut. Det kan t.ex. vara så länge som krävs för att kunna hantera reklamationsärenden från dig eller så länge som det krävs för att uppfylla vissa lagstadgade lagringstider gällande exempelvis bokföring.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Här nedan listar vi dina rättigheter och vad de innebär. I slutet av dokumentet finns våra kontaktuppgifter som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. Registerutdraget kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som är kopplade till dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Om personuppgifter rättats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till att rättelse skett, dock endast om en sådan underrättelse inte skulle visa sig omöjlig eller medföra en oproportionell ansträngning.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan härstamma från exempelvis bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Det kan även vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall begära att den personuppgiftsbehandling som vi gör ska begränsas.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Göteborgs Husmåleri eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av integritetspolicyn

Göteborgs Husmåleri förbehåller sig rätten att vid behov ändra och uppdatera integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas publicerad på vår hemsida.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som består av bokstäver och siffror och som sparas på din webbläsare eller enhet när du besöker vår webbsida www.göteborgshusmåleri.se. Cookies används för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur du använder våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta marknadsföring till dig. Om du vill läsa mer om cookies finns mer information på Post- och telestyrelsens hemsida www.pts.se.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig:

Göteborgs Villa och Husmåleri AB

Storgatan 41

41138 Göteborg

Organisationsnummer: 559013-3699

Telefonnummer: 031-7978773

Email: [email protected]